Đội Ngũ Chuyên Viên FSC

Trần Thị Thảo

Nguyễn Ngọc Phụng

Nguyễn Từ Thục Huệ

Võ Minh Trung

Trần Thị Tuyết Mai

Đỗ Thành An

Trương Hoàng Hưng

Hồ Thị Hiếu

Đào Văn Chung

Đào Thị Hà

Nguyễn Khánh Linh

Nguyễn Thị Lài